Zalecamy zainstalowanie jednego z browserów: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge


Wjazd na Białoruś

DO WJAZDU NA BIAŁORUŚ  obcokrajowcy na terytorium RB powinni posiadać:

 • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
 • dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”;
 • pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 64);
 • polisę ubezpieczeniową;
 • Test PCR lub świadectwo szczepienia na koronawirusa.
Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj.

Do uwagi turystów podróżujących samochodami:  Elektroniczny system poboru opłat za przejazd "BelToll" w Republice Białorusi 

Informacje

Informacje dla obcokrajowców
1. Obcokrajowcy mogą przyjechać na Białoruś bez wymogu posiadania wizy do strefy bezwizowej „Brześć – Grodno” w celach turystycznych na okres do piętnastu dni.
2. Przekroczenie granicy państwowej Republiki Białoruś jest możliwe w przejściach granicznych:
а. Drogowe przejścia graniczne:
Brześć (Terespol);
Bruzgi (Kuźnica Białostocka);
Domaczewo (Słowatycze);
Bieniakonie (Soleczniki);
Bierestowica (Bobrowniki);
Pieszczatka (Połowce);
Privalka (Rajgardas).
b. Uproszczone przejścia graniczne:
Piererow (Białowieża);
Lesnaja (Rudawka);
Privalka (Švendubrė).
c. Kolejowe przejścia graniczne:
Brześć (Terespol)*;
Grodno (Kuźnica Białostocka)** .
d. Lotnicze przejścia graniczne:
port lotniczy Brześć;
port lotniczy Grodno.
--------------------------------
*Pod kolejowym przejściem granicznym Brześć (Terespol) rozumie się punkt odprawy celnej i paszportowej na stacji kolejowej Brześć Wschodni w rejonie centralnym w Brześciu.
**Pod kolejowym przejściem granicznym Grodno (Kuźnica Białostocka) rozumie się punkt odprawy celnej i paszportowej na stacji kolejowej w Grodnie.

3. Strefa bezwizowa „Brześć – Grodno” obejmuje: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański obwodu brzeskiego oraz miasto Grodno, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon werenowski, rejon grodzieński, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński obwodu grodzieńskiego.
4. Do wjazdu bezwizowego upoważnia dokument wg ustalonego wzoru wydany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.
5. W celu uzyskania ww. dokumentu turzsta powinien:
skontaktować się z operatorem turystycznym upoważnionym do wystawienia takich dokumentów;
uzyskać potwierdzenie możliwości wjazdu bez wizy i korzystania z zarezerwowanych usług turystycznych;
6. Przed wyjazdem należy nabyć polisę ubezpieczeniową na pobyt w Republice Białoruś.
7. Obcokrajowiec przekaraczający bez wizy granicę Republiki Białoruś w przejściu granicznym powinien posiadać:
 • ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (paszport);
 • dokument wg ustalonego wzoru upoważniający do zwiedzania (wydany przez firmę turystyczną);
 • ubezpieczenie medyczne.

Zasady wypełniania deklaracji przy przykroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś

Zasady wypełniania deklaracji przy przykroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić i złożyć deklarację* W PRZYPADKU PRZEWOZU:


1 transport Pojazdów.
1 stoimost Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów.
1 nalichnye Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów.
1 alcohol Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk).
1 bumagi Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu.
1 oruzhie Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów.
1 lekarstva Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów .
1 cennosti Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć.
1 pats Zwierząt.
1 one 3 Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.
* szczegółowe informacje o trybie wwozu towarów można uzyskać na stoiskach informacyjnych

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll.
Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących

 • pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.
Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.
MAPA SIECI DRÓG PŁATNYCH

Na terenie mędzy granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się

Na terenie między granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się:
 • postoju pojazdów;
 • wsiadania i wysiadania pasażerów;
 • załadunku i rozładunku pojazdów;
 • przebywania osób fizycznych nieprzekraczających granicę państwową RB.
Nieprzestrzeganie przez obywateli niniejszych zasad jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z art. 23.31 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia z deportacją lub bez deportacji lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych)

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się:
 • robienia zdjęć i nagrywania wideo;
 • rozmów z użyciem telefonii komórkowej;
 • pozostawiania środków pieniężnych w dokumentach podawanych do kontroli;
 • podjęcia działań mających na celu nakłanianie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia określonego trybu dokonywania kontroli granicznej i innej kontroli, w tym oferowania i (lub)  przekazywania wartości materialnych, oferowania i (lub) udzielania korzyści majątkowych.

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB
Przyjeżdżający do RB obcokrajowcy powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe RB na każdy dzień pobytu.

Obcokrajowiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa po przekroczeniu granicy RB powinni w ciągu 5 dni roboczych, nie licząc niedzieli, świąt państwowych i dni świątecznych, zarejestrować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla faktycznego miejsca pobytu.
Urzędami meldunkowymi w RB są:

 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;
 • Urząd Spraw Wewnętrznych;
 • Hotel;
 • Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;
 • Obiekt agroturystyczny.
 Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać!
Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.      

Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2019 kwota bazowa wynosi 27 BYN).

Obcokrajowiec przekraczający granicę państwową Republiki Białoruś powinien

Obcokrajowiec przekraczający granicę państwową Republiki Białoruś powinien:
Okazać ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę oraz dokument umożliwiający cudzoziemcowi indywidualne lub grupowe zwiedzanie strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”, a także posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
 

Tryb przekraczania granicy państwowej

Tryb przekraczania granicy państwowej.

Osoba przekraczająca granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania powinna obowiązkowo odbyć kontrolę paszportową i kontrolę celną. Obcokrajowcy i bezpaństwowcy (zwani dalej cudzoziemcami) mogą przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś za okazaniem następujących dokumentów:

Ważny dokument do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś posiada system wizowy;
Dokument umożliwiający powrót do kraju obywatelstwa lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);
Ważny dokument do wyjazdu za granicę oraz dokument umożliwiający cudzoziemcowi indywidualne lub grupowe zwiedzanie strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”.

Często zadawane pytania

 1. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na bezwizowy wjazd do Grodna?

Na Białorusi zniesiono wizy dla turystów zagranicznych zwiedzających Grodno i jego okolice. W celu uzyskania dokumentów bezwizowych należy skontaktować się z operatorami turystycznymi posiadającymi certyfikat zgodności świadczonych usług. Lista touroperatorów.

Prawo do bezwizowego wjazdu przysługuje turystom, którzy zarezerwowali wycieczkę, na podstawie której zostanie wydany dokument uprawniający do wjazdu do kraju. Mogą to być rozmaite usługi turystyczne, jak na przykład zwiedzanie muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka. Firma turystyczna wyśle drogą elektroniczną dokument (zezwolenie), który należy wydrukować w celu okazania funkcjonariuszom służby granicznej podczas wjazdu do Republiki Białoruś.

 1. Które dokumenty są potrzebne do załatwienia wyjazdu do Grodna bez wizy?

Obcokrajowcy powinni posiadać:

 • ważny paszport;
 • zezwolenie (nieodpłatny dokument uprawniający do wjazdu bez wizy);
 • pieniądze na własne potrzeby: na każdy dzień pobytu kwotę około 22 euro;
 • ubezpieczenie medyczne.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 1. Jeśli przylatuję do portu lotniczego Mińsk, czy mogę bez wizy pojechać do Grodna?

Tak, to jest możliwe. Przekraczający granicę Białorusi w porcie lotniczym Mińsk mogą podróżować po całej Białorusi.

 1. Jakimi środkami transportu można dojechać do Grodna bez wizy?

To zależy od przejścia granicznego, w którym obcokrajowiec zamierza przekroczyć granicę Białorusi. Samochodem czy autobusem, pociągiem, samolotem, transportem wodnym czy na rowerze. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 1. Kiedy można załatwić wjazd bezwizowy?

Załatwić wjazd bezwizowy należy nie później niż 72 godziny przed planowaną podróżą.

 1. Gdzie w Grodnie można wymienić walutę?

Do wymiany walut na Białorusi są uprawnione banki i kantory. Lista banków i kantorów w Grodnie.

Całodobowo jest czynny kantor na dworcu kolejowym w Grodnie.

 1. Według nowych zasad, do Grodna można przyjechać na 15 dni?

TTak, bez wizy w Grodnie i w strefie „Brześć – Grodno” można przebywać do 15 dni włącznie. Osoby przebywające ponad 5 dni powinny zameldować się we właściwym organie meldunkowym (nie dotyczy obywateli Litwy i Łotwy).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 1. Czy można na Białorusi płacić w walucie?

Nie, płacić na Białorusi można tylko w rublach białoruskich. Lista banków i kantorów w Grodnie.

 1. Obywatele których państw mogą przyjechać bez wizy?

Turystyka bezwizowa na obszarze „Brześć – Grodno” jest dostępna dla obywateli  73 państw zgodnie z wykazem. Więcej informacji na temat trybu wizowego w Republice Białoruś można znaleźć tutaj.

 1. Czy jest obowiązkowa rezerwacja zakwaterowania w ramach ruchu bezwizowego?

Nie jest obowiązkowa dla przybywających tylko przez jeden dzień. Jeśli planowany pobyt jest dłuższy niż jeden dzień, wymagane jest potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania na cały okres pobytu. Możliwości zakwaterowania można znaleźć tutaj lub tutaj.

 1. Jeśli odwiedzam krewnych, czy muszę mieć potwierdzenie zakwaterowania?

Tak, trzeba je mieć.

 1. Proszę wskazać portale internetowe, gdzie można więcej dowiedzieć się o waszym kraju?

Więcej informacji na temat pobytu na Białorusi można znaleźć na portalu internetowym Belarus.by oraz na stronach internetowych rządów swoich państw, na przykład tutaj.

18.07.2024
BYN
1 EUR
3.4862
1 USD
3.1857
10 PLN
8.1147
16 — 26°C
ясно
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)
BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW